หัวหน้าส่วนราชการ

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
ว่าง
รองปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกมลวรรณ วังมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุทัย ทะวะดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม