คำนวณราคากลาง

dl
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารขายผลผลิตทางการเกษตร บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระยะ กม 0+906.00 ถึง 1+785) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน (ปาง2) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน
dl
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน (ปาง2) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 3 คัน
dl
เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
dl
เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ