ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและปฏิบัติการมาตรการกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด 90 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564

clock 04 ก.พ. 2564 chart 0 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา
clock 25 ก.พ. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 19 ก.พ. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญิง เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา เพื่อฟื้นฟูความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
clock 17 ก.พ. 2564 chart 0
news
มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ก.พ. 2564 chart 0
news
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
clock 28 ม.ค. 2564 chart 0