ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

clock 01 ต.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง ภายในเดือนกันยายน 2564 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ภายในเดือนกันยายน 2564

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเป็นผู้ได้รับสวัสดิการฯ จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการฯแล้ว ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ)

 

ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกธนาคาร ทุกสาขา ประเภทออมทรัพย์) ในนามผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ ที่ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแล้ว (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

 

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  หมายเลขโทรศัพท์  053-767466 ต่อ 101

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ