ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการขยะ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัง

clock 10 มิ.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ