ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

clock 19 ก.พ. 2564 chart 0 ครั้ง

งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายบัณฑิต วงศ์นวล และโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ จัดการอบรม โครงการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 วัดห้วยน้ำขุ่น โดยมีนายวีรชิต วรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สูงอายุตำบลแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้ความรู้ที่มีประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในการนี้งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่ฟ้าหลวง ร่วมให้ความรู้ข่าวสารและสิทธิสวัสดิการต่างๆแก่ผู้สูงอายุด้วย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ