ภาพกิจกรรม

โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

clock 17 พ.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ที่หมู่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ให้สามารถรองรับน้ำในฤดูฝน
2. เพื่อเตรียมการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ
เอกชนและประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ