กองคลัง

น.ส.กมลวรรณ วังมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ละมัย มโนพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
น.ส.กิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
น.ส.จิราพร วรรณโชติ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
น.ส.อลิสา จิตรแก้ว
ผช.จพง.ธุรการ