กองคลัง

น.ส.กมลวรรณ วังมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ละมัย มโนพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
น.ส.กิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
น.ส.ละมัย มโนพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน นักวิชาการพัสดุ
น.ส.กิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.อลิสา จิตรแก้ว
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนันทิกานต์ จะกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.จิลาวัลย์ เครืออินทร์
จ้างเหมาบริการ
นายชัยโรจน์ พิมลดำรงเกียรติ
จ้างเหมาบริการ