กองช่าง

นายอุทัย ทะวะดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง เกรียงเกษม
นายช่างโยธา
นายวิทยา สมเมือง
ผช.นายช่างโยธา
นายบรรจง ยอลึ
ผช.นายช่างโยธา