กองช่าง

นายอุทัย ทะวะดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง เกรียงเกษม
นายช่างโยธา
นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล
นายช่างโยธา
นางสาววิชชุนันท์ เมืองอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผช.นายช่างโยธา
นายบรรจง ยอลึ
ผช.นายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวสุนารี เชอหมื่อ
จ้างเหมาบริการ