คณะผู้บริหาร

นายวีรชิต วรัญชิตกูล
นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม
รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายนพพล พิมลสกุลรักษา
รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายสุภาพ ตาสามดี
เลขานุการนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง