สมาชิกสภา

นายพงษ์ศักดิ์ อภิสวัสดิ์สุนทร
ประธานสภาฯ
นายประเสริฐ คำลือ
รองประธานสภาฯ
นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
เลขานุการสภาฯ
นายสัจจา นวลลม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายชาญชัย จิราวัฒนาการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายอดุลย์ อภิพรรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายวันชัย ปรีชาสถาพรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายไพโรจน์ เมธีกิตติคุณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายฐากร เดชพัฒนกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
น.ส.ศุภรัตน์ จะพือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายสุรชัย สุขนภาสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายพงษ์ศักดิ์ อภิสวัสดิ์สุนทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายฉลอง แสงยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายอาผ่า อาจอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายรัชพล วิเศษเพิ่มพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
นายสุเทพ อยู่ลือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายมานะ อยู่ลือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายอาผ่า มาเยอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายอาจา มาเยอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายชัยมงคล อภิสิริพัฒนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายธนภูมิ โลชา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายอดิศร อินทร์บุญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
นายดี แสงสว่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
นางมาริสา ไอ่แสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
น.ส.อนุธิดา วรุณพรฐิตามร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
นายประเสริฐ คำลือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
น.ส.จามจุรี ศรีใส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
นายสมคิด เจริญดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
นายอาหูชิ ลิจาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
นายอาตือ อยู่ลือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19