สำนักปลัด

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
ว่าง
รองปลัดอบต.
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร
นายธิติพงษ์ กุสาปัน
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวันชัย ห้วยไชย
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุนทร หมื่นคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมชาย พิมลเกษตรสิน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรัชนก เรือนมา
นักวิชาการเกษตรฯ
น.ส.วิมล ดำรงใจกุศล
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.สมาพร วิเศษเจริญธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายปฏิภาณ ไอ่เย
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ณฐมณ คำก้อน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอรทัย ศรีใจดี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเรวดี ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเกวลิน ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนุชจิรา สันตุ้ยลือ
จ้างเหมาบริการ
นายมานะ ทะเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี หริชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย สุทรา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเดช วิมลแก้วพร
พนักงานขับรถยนต์
นายจิตรกร คำวัง
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกวิทย์ พิมลดำรงเกียรติ์
คนงานทั่วไป
นายทวี วิบูลทวีทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางอำพร แสนนาง
คนงานทั่วไป
นายมานพ วิมลสุขวิวัฒน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วิบูลเจริญจิต
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง สกุลเจริญวานิช
คนงานประจำรถขยะ