สำนักปลัด

นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจตุพร หนูน้อย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธิติพงษ์ กุสาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวันชัย ห้วยไชย
นักทรัพยากรบุคคล
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนก เรือนมา
นักวิชาการเกษตร
ว่าง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายสมชาย พิมลเกษตรสิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
จพง.สาธารณสุข
ว่าง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.สมาพร วิเศษเจริญธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.วิมล ดำรงใจกุศล
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าง
จพง.ธุรการ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
นายปฏิภาณ ไอ่เย
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าง
ผช.จพง.สาธารณสุข
ว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.ณฐมน คำก้อน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายภูริ ศุภรัตน์สุนทร
ผช.จพง.สวนสาธารณะ
นายมานะ ทะเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเดช วิมลแก้วพร
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี หริชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายจิตรกร คำวัง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย สุทรา
พนักงานขับรถยนต์
นายทวี วิบูลทวีทรัพย์
คนงานทั่วไป
นายเอกวิทย์ พิมลดำรงเกียรติ์
คนงานทั่วไป
นางอำพร แสนนาง
คนงานทั่วไป
นายสมชาย วิบูลเจริญจิต
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง สกุลเจริญวานิช
คนงานประจำรถขยะ
นายอาพี้ เบเช
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวนุชจิรา สันตุ้ยลือ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเกวลิน ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นายอาเช วิมลแก้วศรี
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษดากร เยาว์ธานี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเรวดี ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นายมานพ วิมลสุขวิวัฒน์
จ้างเหมาบริการ
นางสุดา พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นายสายันต์ พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวฐานิดา แก้วแก่น
จ้างเหมาบริการ
นายธีรัตน์ สัจถา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวญาดา พันสุภะ
จ้างเหมาบริการ
นายศิโรจน์ จะตุเทพ
จ้างเหมาบริการ
นายธนาสิทธิ์ ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นายนัฐพล แก้วมณีวรรณ์
พนักงานกู้ภัย
นายศุภกิจ พิมลเลิศมงคล
พนักงานกู้ภัย
นายปฐมพงษ์ อุตมา
พนักงานกู้ภัย
นายสิทธิชาญ ปัญญากาบ
พนักงานกู้ภัย
นายธนพันธ์ สุญาณิชกุล
พนักงานกู้ภัย
นายสำราญ ไชยชยานันต์
พนักงานกู้ภัย
นายวิชัย วิบูลประเสริฐสิริ
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธชัย วิมลตระกูลศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายพีรศักดิ์ เชอหมื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ เพ็งโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุรพงศ์ วิบูลทวีทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย วิบูลเจริญจิต
พนักงานดับเพลิง
นายปะทิ จะอื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายอิสัยยะ จรูญโกศลสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง