สำนักปลัด

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
น.ส.ปารมี สายพัฒน์
รองปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
น.ส.ปาณิสรา ขัดคำกอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร
นายธิติพงษ์ กุสาปัน
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.จิฬัฏฐ์ จาคำคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวันชัย ห้วยไชย
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุนทร หมื่นคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมชาย พิมลเกษตรสิน เ
จ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.ณฐมณ คำก้อน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.สมาพร วิเศษเจริญธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.วิมล ดำรงใจกุศล
ผช.จพง.ธุรการ
นางกัญญาณัฐ นานอก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายปฏิภาณ ไอ่เย
ผช.จพง.ธุรการ
นายจิตรกร คำวัง
พนักงานขับรถยนต์
นายมานะ ทะเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย สุทรา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเดช วิมลแก้วพร
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี หริชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรจง สกุลเจริญวานิช
คนงานประจำรถขยะ
นายมานพ วิมลสุขวิวัฒน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วิบูลเจริญจิต
คนงานประจำรถขยะ
นางอำพร แสนนาง
คนงานทั่วไป
นายเอกวิทย์ พิมลดำรงเกียรติ์
คนงานทั่วไป
นายทวี วิบูลทวีทรัพย์
คนงานทั่วไป