ข่าวประชาสัมพันธ์

news
วันที่ 21 ต.ค. 2564 อบต.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีมอบป้ายปลอดยาเสพติด ของพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้แก่ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 17 บ้านป่าคา หมู่3 บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 และบ้านลิเช หมู่9
clock 21 ต.ค. 2564 chart 0
news
งานสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 18 ต.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศปก.อ. แม่ฟ้าหลวง) ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
clock 18 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
clock 14 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
clock 14 ต.ค. 2564 chart 0
news
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
ระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
คู่มือของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0
news
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 22 ก.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 22 ก.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
clock 20 ก.ย. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ก.ย. 2564 chart 0
news
วันที่ 1 กันยายน 2564 อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพนักงานจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บริเวณตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 03 ก.ย. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตารางจัดเก็บขยะ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564
clock 31 ส.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานที่แยกกักตัว (Community lsolation) อำเภอแม่ฟ้าหลวง
clock 19 ส.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง นำโดยนายวีรชิต วรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหาร ได้นำถุงยังชีพไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
clock 18 ส.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการกั้นเขตด้วยเทปกั้นขาว แดง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเข้า ออกท
clock 17 ส.ค. 2564 chart 0
news
16 สิงหาคม 2564 นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย ทำการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน และตัดต้นไม้โค่นล้ม ขวางถนนเส้นทางสัญจรในพื้นที่ จาก
clock 16 ส.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศเรื่อง ประกาศผลการประกวดภาพวาด วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2564
clock 09 ส.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศปก.อ.แม่ฟ้าหลวง)
clock 09 ส.ค. 2564 chart 0
news
วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EnvironmentaHealth Accreditation:EHA) ปร
clock 03 ส.ค. 2564 chart 0
news
แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 30 ก.ค. 2564 chart 0
news
แผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 30 ก.ค. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-26 ประจำปี 2564
clock 15 ก.ค. 2564 chart 0
news
คำสั่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ 169/2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอ (ศปก.อ) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 14 ก.ค. 2564 chart 0
news
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้อนฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง กับ หมู่บ้านขาแหย่งพัฒนา
clock 13 ก.ค. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
clock 29 มิ.ย. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างอาหารเเพื่อส่งตรวจหาสารปนเปื้อน
clock 29 มิ.ย. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันตรวจภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขัง และใส่ทรายทีมีฟอส บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวันจันท
clock 22 มิ.ย. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตรวจภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขัง และใส่ทรายทีมีฟอส บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เมื่อวัน
clock 18 มิ.ย. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ให้กับหมู่บ้านและประชาชนในตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มิ.ย. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ งบประมาณ 2564 กิจกรรมการกำจัดวัชพืชน้ำ เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์และแพร่กระจายของวัชพืชน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระน
clock 07 มิ.ย. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
clock 27 พ.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
clock 14 พ.ค. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประชุมแผนการดำเนินงานศูนย์จัดการขยะตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 13 พ.ค. 2564 chart 0
news
การออกคำสั่งคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
clock 29 เม.ย. 2564 chart 0
news
คำสั่งคณะะรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 29 เม.ย. 2564 chart 0
news
คำสั่งคณะะรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่ตำบลควบคุม
clock 29 เม.ย. 2564 chart 0
news
คำสั่งคณะะรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 21/2564 เรื่อง กำหนดมาตรสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่มีเส้นทางเดินรถ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
clock 29 เม.ย. 2564 chart 0
news
คำสั่งคณะะรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 22/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม )
clock 29 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน
clock 26 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
clock 23 เม.ย. 2564 chart 0
news
วันที่ 16 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามมาตรการป้องกันการป้องกัน
clock 23 เม.ย. 2564 chart 0
news
วันที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามมาตรการป้องกันการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 บร
clock 23 เม.ย. 2564 chart 0
news
แจ้งข้อปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
clock 21 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 19 เม.ย. 2564 chart 0
news
วันที่ 7 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้คัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผู้เข้าร
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
วันที่ 9 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้คัดกรองผู้ที่เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่4 (พ.ศ.2562-2565)
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
(ร่าง)แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565)
clock 09 เม.ย. 2564 chart 0
news
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการจัดหารถรับ - ส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 
clock 05 เม.ย. 2564 chart 0
news
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติอันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
clock 25 มี.ค. 2564 chart 0
news
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
clock 22 มี.ค. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ตารางคัดแยกขยะ
clock 22 มี.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพส พ.ศ.2558
clock 18 มี.ค. 2564 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
clock 17 มี.ค. 2564 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
clock 11 มี.ค. 2564 chart 0
news
รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564
clock 09 มี.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
clock 09 มี.ค. 2564 chart 0
news
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 09 มี.ค. 2564 chart 0
news
คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 03 มี.ค. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา
clock 25 ก.พ. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 19 ก.พ. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญิง เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา เพื่อฟื้นฟูความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
clock 17 ก.พ. 2564 chart 0
news
มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ก.พ. 2564 chart 0
news
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและปฏิบัติการมาตรการกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด 90 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564
clock 04 ก.พ. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติดำเนิการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 28 ม.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
clock 28 ม.ค. 2564 chart 0
news
สาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ “ไม่มีความผิด”
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน “ผู้ต้องหา” และ “จำเลย” แตกต่างกันอย่างไร
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน แชทขอยืมเงินเท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ฝากร้านออนไลน์ระวังโดนฟ้อง
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน โทรศัพท์ก่อกวนหมายเลขฉุกเฉินมีความผิด
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องจ่ายภาษี E-Payment
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ล่าสัตว์สงวนโทษหนักกว่าเดิมสูงสุดจำคุก ๑๕ ปี ปรับ ๑.๕ ล้านบาท
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน เจ้าพนักงานจราจร ไม่มีสิทธิ “ยึด” ใบขับขี่
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน หวยเบอร์ทอง หวยเบอร์เงิน หวยใต้ดิน ผิดกฎหมาย
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน Fake News สร้างข่าวปลอมเตรียมนอนคุก
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน การปล่อยหมา หรือ แมว ทิ้งวัดมีความผิดตามกฎหมาย
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ปล่อยให้บุตรหลานไปแว้นผู้ปกครองก็ผิด
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจรยังสามารถต่อทะเบียนได้
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ปลอมลายเซ็น มีความผิดฐานปลอมเอกสาร
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน ร้านขายยาต้องมีเภสัช
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน เพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน สิทธิของผู้ค้ำประกัน เมื่อเกิดการเบี้ยวหนี้
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
กฎหมายน่ารู้ ตอน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้โดยการปฏิบัติ ดังนี้
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง \"โรคติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนา 2019\"
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง \"โรคติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนา 2019\"
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
ตารางการจัดเก็บขยะ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
การป้องกันโรคมือเท้าปาก
clock 27 ม.ค. 2564 chart 0
news
คู่มือประขาชนให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้ิงถิ่น 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
clock 26 ม.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 12 มกราคม 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 26 ม.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอเมืองพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะย่อยสลายในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลว
clock 21 ม.ค. 2564 chart 0
news
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตรการผู้บริหารกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและแจ้งบุคลากร ปฏิบัติ
clock 18 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัย
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
clock 13 ม.ค. 2564 chart 0
news
แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
clock 12 ม.ค. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดอบรมโครงการผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง สถานีตำรวจ อำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ เปิดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบป
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 07 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขอรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 05 ม.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศ อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
clock 25 ธ.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิ
clock 25 ธ.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมโครงการผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ณ ตลาดสดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 21 ธ.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1
clock 08 ธ.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
clock 08 ธ.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2564 (ใหม่)
clock 04 ธ.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 36
clock 02 ธ.ค. 2563 chart 0
news
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 05 พ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)
clock 05 พ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 03 พ.ย. 2563 chart 0
news
เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 22 ต.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
clock 12 ต.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
clock 01 ต.ค. 2563 chart 0
news
เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 01 ต.ค. 2563 chart 0
news
ผลการปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 30 ก.ย. 2563 chart 0
news
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 30 ก.ย. 2563 chart 0
news
รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ ปี 2563
clock 30 ก.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 29 ก.ย. 2563 chart 0
news
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563
clock 23 ก.ย. 2563 chart 0
news
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2563
clock 23 ก.ย. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมโครงการผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่1 ณ ตลาดสดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน
clock 21 ก.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 14 ส.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 11 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจเยี่ยมการประเมินเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 05 ส.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 05 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป : 4001 ได้คะแนนรวม 93.50 /100 และด้านการจัดการ
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
วิธีการทำ EM บอล เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 01 ส.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 01 ส.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
คู่มือการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ เจ้าหน้าที่รัฐ
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
คู่มือโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
ชุดความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.1 ระเบียบ กคส. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.2 ประกาศ นายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียน ศกช. (ลว 10 เม.ย. 63)
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.3 ประกาศ ยธ กำหนดหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 4.1 กระบวนงาน ศกช
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 4.2 แนวทางการตรวจและประเมิน ศกช.
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแพ่ง
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
clock 22 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
clock 22 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
clock 20 ก.ค. 2563 chart 0
news
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
clock 16 ก.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับประชาชนทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 15 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงและสถานที่ราชการในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินก
clock 14 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
clock 13 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
แบบประเมินผลตนเอง (Self Assessment RePort : SAR) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าลหวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.2561-2564)
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเห็ด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
clock 27 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
clock 24 มิ.ย. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับปศุสัตว์ประจำอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
clock 23 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 22 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
clock 09 มิ.ย. 2563 chart 0
news
เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 05 พ.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคลังอาหารชุมชน
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
clock 20 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 20 เม.ย. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 07 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 27 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2562
clock 27 มี.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
clock 25 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขออนุมติดำเนินการตามมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 4 มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร ข้อ 4.7 กิจกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานแผนผลการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการทำความสะอาดตลาดสดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง 16/3/63
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
clock 18 มี.ค. 2563 chart 0
news
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 17 มี.ค. 2563 chart 0
news
อบต.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ สำนักงาน อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Big cleaning day)
clock 13 มี.ค. 2563 chart 0
news
แจ้งมาตรการป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการรับทราบประกาสเจตนารมณ์ในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จากค่าฝุ่นละออง (PM2.5)
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 07 ก.พ. 2563 chart 0
news
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
clock 28 ม.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563
clock 17 ม.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
clock 14 ม.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามหนังสือที่ ชร 82801/801 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 25 พ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
clock 22 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ สถานที่เก็บรักษารถส่วนกลางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ต.ค. 2562 chart 0
news
เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน (งบทรัพย์สิน)
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของอบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 16 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 09 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 05 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 21 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 16 ส.ค. 2562 chart 0
news
การประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
clock 07 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรัฐ
clock 07 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 05 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
clock 05 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 28 มิ.ย. 2562 chart 0
news
คำรับรองการปฎิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต แม่ฟ้าหลวง
clock 25 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบฯ 62 รอบ 6 เดือน
clock 24 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานการข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง ปี 62
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
แจ้งมาตรการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
การประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2542
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 62
clock 13 มิ.ย. 2562 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอเผยแพร่คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ 2561
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงปฏิบัติราชการแทน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใสป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบฯ 62
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 06 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 30 พ.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R
clock 15 พ.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)
clock 15 ก.พ. 2562 chart 0
news
การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 18 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
clock 03 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2562
clock 03 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบฯ 2563
clock 17 ธ.ค. 2561 chart 0
news
แผนพัฒนาท้องถิ่น
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
แผนดำเนินงาน
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ติดตามและประเมินผล
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตของ อปท.
clock 08 พ.ย. 2561 chart 0
news
ประกาศ ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 08 พ.ย. 2561 chart 0
news
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
clock 06 พ.ย. 2561 chart 0
news
แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
clock 31 ต.ค. 2561 chart 0
news
คำแถลงนโยบายของ นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 31 ต.ค. 2561 chart 0
news
แผนส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 30 ต.ค. 2561 chart 0
news
คำรับร้องการปฎิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการดำเนินการเรื่องเรียน ร้องทุกข์
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ มาตรการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 26 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
clock 02 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 26 ก.ย. 2561 chart 0
news
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
clock 20 ก.ย. 2561 chart 0