ข่าวประชาสัมพันธ์

news
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 05 พ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)
clock 05 พ.ย. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
clock 12 ต.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
clock 01 ต.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 29 ก.ย. 2563 chart 0
news
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563
clock 23 ก.ย. 2563 chart 0
news
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2563
clock 23 ก.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 11 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจเยี่ยมการประเมินเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป : 4001 ได้คะแนนรวม 93.50 /100 และด้านการจัดการ
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
วิธีการทำ EM บอล เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 01 ส.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 01 ส.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
clock 31 ก.ค. 2563 chart 0
news
คู่มือการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ เจ้าหน้าที่รัฐ
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
คู่มือโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
ชุดความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.1 ระเบียบ กคส. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.2 ประกาศ นายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียน ศกช. (ลว 10 เม.ย. 63)
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 3.3 ประกาศ ยธ กำหนดหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 4.1 กระบวนงาน ศกช
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
วาระ 4.2 แนวทางการตรวจและประเมิน ศกช.
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแพ่ง
clock 30 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
clock 22 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
clock 22 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
clock 20 ก.ค. 2563 chart 0
news
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
clock 16 ก.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับประชาชนทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 15 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงและสถานที่ราชการในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินก
clock 14 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
clock 13 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
แบบประเมินผลตนเอง (Self Assessment RePort : SAR) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าลหวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.2561-2564)
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเห็ด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 02 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
clock 27 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
clock 24 มิ.ย. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับปศุสัตว์ประจำอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
clock 23 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 22 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
clock 09 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคลังอาหารชุมชน
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
clock 30 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
clock 20 เม.ย. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 07 เม.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 27 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ 2562
clock 27 มี.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
clock 25 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขออนุมติดำเนินการตามมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 4 มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร ข้อ 4.7 กิจกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานแผนผลการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
รายงานผลการทำความสะอาดตลาดสดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง 16/3/63
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
clock 19 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
clock 18 มี.ค. 2563 chart 0
news
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 17 มี.ค. 2563 chart 0
news
อบต.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ สำนักงาน อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Big cleaning day)
clock 13 มี.ค. 2563 chart 0
news
แจ้งมาตรการป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการรับทราบประกาสเจตนารมณ์ในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
การปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
clock 10 มี.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จากค่าฝุ่นละออง (PM2.5)
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
clock 26 ก.พ. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563
clock 17 ม.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามหนังสือที่ ชร 82801/801 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563
clock 25 พ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 20 พ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
clock 22 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ สถานที่เก็บรักษารถส่วนกลางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ต.ค. 2562 chart 0
news
เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน (งบทรัพย์สิน)
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของอบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
clock 16 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 09 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 05 ก.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
clock 21 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 16 ส.ค. 2562 chart 0
news
การประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
clock 07 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรัฐ
clock 07 ส.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 05 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
clock 05 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 28 มิ.ย. 2562 chart 0
news
คำรับรองการปฎิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต แม่ฟ้าหลวง
clock 25 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบฯ 62 รอบ 6 เดือน
clock 24 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานการข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
clock 19 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง ปี 62
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
แจ้งมาตรการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
การประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2542
clock 14 มิ.ย. 2562 chart 0
news
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 62
clock 13 มิ.ย. 2562 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอเผยแพร่คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ 2561
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงปฏิบัติราชการแทน
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใสป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบฯ 62
clock 10 มิ.ย. 2562 chart 0
news
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 06 มิ.ย. 2562 chart 0
news
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 30 พ.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R
clock 15 พ.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)
clock 15 ก.พ. 2562 chart 0
news
การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 18 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
clock 03 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2562
clock 03 ม.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบฯ 2563
clock 17 ธ.ค. 2561 chart 0
news
แผนพัฒนาท้องถิ่น
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
แผนดำเนินงาน
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ติดตามและประเมินผล
clock 14 พ.ย. 2561 chart 0
news
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตของ อปท.
clock 08 พ.ย. 2561 chart 0
news
ประกาศ ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 08 พ.ย. 2561 chart 0
news
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
clock 06 พ.ย. 2561 chart 0
news
แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
clock 31 ต.ค. 2561 chart 0
news
คำแถลงนโยบายของ นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 31 ต.ค. 2561 chart 0
news
แผนส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 30 ต.ค. 2561 chart 0
news
คำรับร้องการปฎิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
การกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการดำเนินการเรื่องเรียน ร้องทุกข์
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ ใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ มาตรการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่
clock 29 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 26 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์ โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
clock 02 ต.ค. 2561 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 26 ก.ย. 2561 chart 0
news
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
clock 20 ก.ย. 2561 chart 0