ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ

clock 12 ม.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอเมืองพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะย่อยสลายในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลว
clock 21 ม.ค. 2564 chart 0
news
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตรการผู้บริหารกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและแจ้งบุคลากร ปฏิบัติ
clock 18 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัย
clock 14 ม.ค. 2564 chart 0