ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)

clock 05 พ.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการประเมินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5376-7465-7 ต่อ 120 ในวัน และเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
clock 05 พ.ย. 2563 chart 0
news
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
clock 12 ต.ค. 2563 chart 0
news
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
clock 01 ต.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 29 ก.ย. 2563 chart 0
news
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563
clock 23 ก.ย. 2563 chart 0