ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก

clock 29 มิ.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับประชาชนทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 15 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเคมี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงและสถานที่ราชการในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินก
clock 14 ก.ค. 2563 chart 0
news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
clock 13 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0
news
ขอรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
clock 08 ก.ค. 2563 chart 0