ข่าวสารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

dl
ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ลานกีฬาหมู่บ้านประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
1.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขุ่น
dl
2.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่สามัคคี
dl
3.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา
dl
4.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านสี่หลัง
dl
5.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านขาแหย่งพัฒนา
dl
6.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านป่ากล้วยลาหู่
dl
7.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านอาข่าป่ากล้วย
dl
8.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านลาบา
dl
9.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านลิเช/ผาบือ
dl
10.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านจะลอ
dl
11.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสามัคคีเก่า
dl
12.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 12 บ้านป่าซางนาเงิน
dl
13.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีใหม่
dl
14.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 14 บ้านสวนป่า
dl
15.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 15 บ้านปางพระราชทาน
dl
16.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านป่ายางอาข่า/ป่ายางลาหู่
dl
17.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 17 บ้านห้วยน้ำขุ่น
dl
18.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 18 บ้านห้วยน้ำขุ่น
dl
19.ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 19 บ้านป่าซางแสนสุดแดน/บ้านปางหนุนพัฒนา