ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

dl
เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2562
dl
ประกาศเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2561
dl
ประกาศ อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่องแจ้งประปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิก
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
dl
แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564