คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  พระตำหนักดอยตุง     ผดุงวัฒนธรรมชนเผ่า

      แดนเก่ายาฝิ่น      สู่ถิ่นสมเด็จย่า

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเหมาะสม”

 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพสุจริตและกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้ยึดมั่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ฟื้นฟู อนุรักษ์ กิจกรรม งานประเพณี เทศกาลทุกศาสนา ทุกชนเผ่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอัตลักษณ์
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
พันธกิจที่ 5 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาหารที่สำคัญแก่ราษฎร
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้บริการอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 

                    คำแถลงนโยบาย

                           ของ

                  นายวีรชิต  วัญชิตกูล

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                            ต่อ

       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

   วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                    *******************

เรียน    ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ทุกท่าน

                  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  กระผมนายวีรชิต  วรัญชิตกูล และทีมงาน ขอขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ฟ้าหลวงที่เคารพทุกท่าน ที่ให้โอกาสกระผม เข้ามารับใช้และทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ บัดนี้ กระผมนายวีรชิต  วรัญชิตกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงและทีมงานได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงและทีมงาน ที่มุ่งประสงค์จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำประโยชน์สุขของพี่น้องชาวตำบลแม่ฟ้าหลวง กระผมจึงขอนำนโยบายเสนอให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง ได้รับทราบ ดังนี้

                   ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ

                       ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

                       ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง

                       ๑.๓ บริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังและแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

                       ๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น

                       ๑.๕ เน้นระบบการบริหารที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

                        ๑.๖ เร่งสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการ ความทุกข์ยาก ความไม่สะดวกพร้อมแก้ไขปัญหาทันที

                       ๑.๗ เร่งสะสางปัญหาและความต้องการที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขและเยียวยา

                       ๑.๘ เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนและลงมือทำทันที

                   ๒. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

                       ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มีศักยภาพและคุณภาพพัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ

                       ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งเพิ่มทักษะและการแสดงความสามารถด้านการกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                       ๒.๓ ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มีการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

                       ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

                       ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม

                        ๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อีก

                       ๒.๗ ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและสงบเรียบร้อยในชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       ๒.๘ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

                       ๒.๙ สนับสนุนการจัดทำโครงการเชิงรุก ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงทุกกลุ่มทุกวัย

                       ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา สามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

                    ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                       ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

                       ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ในวิชาการและประสบการณ์แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ

                       ๓.๓ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

                       ๓.๔ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ

                       ๓.๕ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

 ๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

                       ๔.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ได้แก่

                       (๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

                       (๒) พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

                       (๓) จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการนันทนาการ

                       (๔) พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

                       (๕) สร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกทางน้ำและระบบการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน

                       (๖) สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค

 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                       ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนหันมาใช้พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสู่ป่าและแม่น้ำ

                       ๕.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา

                       ๕.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

                       ๕.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

                       ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานของ อบต. ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน

                       ๖.๒ ปรับปรุงพัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน

                       ๖.๓ บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                       ๖.๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ให้ประชาชนและบุคลากรของ อบต.มีส่วนร่วม

                       ๖.๕ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                   การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดังกล่าวนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริงได้ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่สำคัญคือความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นชุมชนที่มีความอบอุ่น มีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกัน

                   กระผมและทีมงาน ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่าตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่แท้จริง

 

                                                          (ลงชื่อ)    นายวีรชิต วรัญชิตกูล

                                                                    (นายวีรชิต    วรัญชิตกูล)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                                                              วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

 

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ด้านการศึกษา  จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ตามบริบทของพื้นที่

ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน พัฒนาให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้คนอยู่ร่วมกับป่า ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และการเลี้ยงสุกรอินทรีย์ หรือ หมูหลุม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพของราษฎร

ด้านสาธารณสุข ให้ราษฎรทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงการพื้นฐานให้สะดวก สะอาด และสวยงาม และต้องยึดตามความต้องการของประชาชน

ด้านการบริหารงาน บริหารด้วยความโปร่งใส เน้นการบริหารแบบเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ด้านสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของป่า ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกำจัดขยะโดยวิธีธรรมชาติ

ด้านวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ให้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของทุกชนเผ่า และส่งเสริมให้ราษฎรระลึกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ด้านการท่องเที่ยว เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อสร้างสวัสดิการและเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ประชาชนที่ยากจนมีที่อยู่อาศัย โดยดำเนินโครงการบ้านอบอุ่น เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือราษฎรและผู้ประสพภัยจากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วและทันท่วมที โดยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ด้านการบริหารจัดการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการควบคู่กับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการพัฒนาตนเอง และประสานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือความไม่พอใจของราษฎร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินงานในเชิงรุกเสมอ เช่น ในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จะบริการถึงชายคาบ้าน เพื่อการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะมาติดต่อกับสำนักงาน เนื่องจากอยู่ไกล การคมนาคมลำบาก หากประชาชนมาติดต่อที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ให้บริการเสร็จสิ้น ในการมาครั้งเดียว หรือ ( One  stop  serving ) ผู้บริหารและพนักงาน จะบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อราชการ พนักงานจะทักทายกับผู้มาติดต่องานก่อนทุกครั้ง เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อเสมอ