ภาพกิจกรรม

มาตรการประจำวันในการป้องกัน Covid-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

clock 08 ต.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัดองค์การบิหรารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการเว้นระยะห่าง, การสวมหน้ากากอนามัยม การล้างมือ 7 ขั้นตอน, การล้างมือด้วยเจลแอกฮอล์, การวัดไข้คัดกรอง ฯลฯ เด็กและคุณครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นประจำทุกวัน

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ