ภาพกิจกรรม

โครงการถ่ายทอดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสู่สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

clock 21 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถานศึกษาในพื้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผืชผักและกิจกรรมถนอมอาหาร ในโครงการถ่ายทอดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสู่สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนสังวารวิทย์ 8 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ