ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

clock 19 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชาวบ้านในพื้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ทางการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการส่งเสริมอาชีพ  ณ ลุ่มอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ