ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการกั้นเขตด้วยเทปกั้นขาว แดง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเข้า ออกท

clock 17 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการกั้นเขตด้วยเทปกั้นขาว แดง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเข้า ออกทางเดียวและวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาด

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ