ภาพกิจกรรม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างอาหารเเพื่อส่งตรวจหาสารปนเปื้อน

clock 29 มิ.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ