ภาพกิจกรรม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี งบประมาณ 2564 กิจกรรมการกำจัดวัชพืชน้ำ เพื่อป้องกันการขยายพันธุ

clock 10 มิ.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ