ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมิน ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.แม่ฟ้าหลวง

clock 27 พ.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอ อบต.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 แห่ง เพื่อให้คำแนะนำ สำท้อนผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ