ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

clock 05 เม.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

อบต.แม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ทำประโยชน์ฺใ่ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15  ประเภท  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ