ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอเมืองพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะย่อยสลายในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลว

clock 23 ก.พ. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ