ภาพกิจกรรม

โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

clock 22 ม.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 อบต.แม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ให้สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ