ภาพกิจกรรม

โครงการจัดทำซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 02 ก.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

โครงการจัดทำซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 20 , 23 , 25 สิงหาคม 2563

1.กิจกรรมฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพภัยพิบัติดินโคลนถล่ม

2.กิจกรรมฝึกอบรมและซักซ้อมแผนอัคคีภัย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ