ภาพกิจกรรม

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 14 ส.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

การปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก”
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
********************************************
1. หน่วย ศอ.จอส.จังหวัดเชียงราย
-อำเภอแม่ฟ้าหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง/ส่วนราชการ
2. การปฏิบัติ
-นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชน
“จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 209 คน ประกอบด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 (สามแยกอีก้อ) กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 (ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ) ศอป.พมพ.แม่ฟ้าหลวง สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ฟ้าหลวง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 1 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าคาหมู่ที่ 3 บ้านขาแหย่งพัฒนาหมู่ที่ 5 บ้านป่ากล้วยมูเซอหมู่ที่ 6 บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 บ้านปางพระราชทาน 15 บ้านป่ายางอาข่าหมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 17 บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 18
3. วันเวลาที่ปฏิบัติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
4.สถานที่
-บริเวณหน้าศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 18 ถึงบ้านปางพระราชทาน(ปาง 2) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5.รายละเอียดการปฏิบัติ
นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการดูแลต้นรวงผึ้ง จำนวน 80 ต้น ปลูกหญ้าแฝกจำนวน 60,000 ต้น ปลูกต้นไม้เสริมจำนวน 200 ต้น ปุ๋ยหมักจำนวน 20 กระสอบ กำจัดแผ้วถางวัชพืชตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 17 ถึงบ้านปางพระราชทาน (ปาง 2 ) หมู่ที่ 15 โดยมีส่วนราชการในอำเภอแม่ฟ้าหลวง และประชาชน “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. ผลการปฏิบัติ
1. ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นรวงผึ้ง จำนวน 80 ต้น
2. กำจัดแผ้วถางวัชพืช
3. ปุ๋ยหมักจำนวน 20 กระสอบ
4.ปลูกต้นไม้เสริมจำนวน 200 ต้น ระยะทาง 2.00 กม.
7. ปัญหา
-ไม่มี

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ