ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 31 ก.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

การปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับส่วนราชการ /ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 189 คนประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฟ้าหลวง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 (ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประชาชน บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 1 บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 17 บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ 18
2.การปฏิบัติ
นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยส่วนราชการข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนทั่วไปจำนวน 189 คน
3.วัน เวลา ที่ปฏิบัติ
-วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
4.สถานที่
ฝายกักเก็บน้ำอ่างห้วยช้าง บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5.รายละเอียดการปฏิบัติ
นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการจัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกกล้วยป่า และต้นไคร้น้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ฟ้าหลวง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
6.ผลการปฏิบัติ
-นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ปลูกกล้วยป่าจำนวน 300 ต้น และต้นไคร้น้ำ จำนวน 300 ต้น

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ