ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity)

clock 26 มิ.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(๒) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีในการร่วมกันป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
(3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และราษฎรของทั้งสองประเทศ ได้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน รวมทั้งได้พบปะพูดคุยแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน
(4) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งทางด้านความมั่นคง และยาเสพติดระหว่างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
การปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างความชุ่มชื่นในผืนป่า และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันตามแนวชายแดน
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ
ปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้การสนับสนุนสถานที่และบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าซางนาเงิน /ประชาชนบ้านป่าซางนาเงิน / บ้านจะลอ /บ้านป่าซางแสนสุดแดน/พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 จังหวัดเชียงราย/กล้าไม้จากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 (ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ) สนับสนุนกำลังพล สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงสนับสนุนกำลังพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนกำลังพล กองร้อยทหารพรานชุดปฏิบัติการทหารพรานดอยตุงสนับสนุนกำลังพล พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ชพส.3209 สนับสนุนกำลังพล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ