ภาพกิจกรรม

รับการนิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

clock 30 ก.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

โครงการการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงาน/โครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งตามแผนการตรวจติดตาม

 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)
 3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย
 5. กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 6. โครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น
 7. โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 8. โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย
 9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 10. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส
 11. โครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
 12. มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 13. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 14. โครงการ อปท ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
 15. การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 16. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพารากตกต่ำ
 17. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ิงปลูกสร้าง
 18. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท
 19. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 20. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 21. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภารกิจของ อปท.
 23. มาตรการป้องกันการแพร่พระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ