ภาพกิจกรรม

นำส่งขยะอันตรายของชุมชนปี 2561

clock 08 ต.ค. 2561 chart 0 ครั้ง

วันที่ 6  ตุลาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้นำส่งขยะอันตรายที่เก็บจากชุมชนภายในตำบลแม่ฟ้าหลวง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อจะได้ดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  จำนวนขยะอันตราย จำนวน 140.8 กิโลกรัม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ