เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

          pay

ตู้ ปณ.9

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อแนะนำที่มีต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

 

ผ่านทาง ตู้ ปณ.9 ไปรษณีย์แม่คำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

 

วีรชิต วรัญชิตกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลทั่วไป

 • โครงสร้าง อบต.แม่ฟ้าหลวง
    ผู้บริหาร       สำนักปลัด   กองคลัง     กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ...
  19-07-2555
 • ข้อมูลหมู่บ้าน
    มีจำนวน หมู่บ้าน  19  หมู่บ้านหลัก  5 บ้านบริวาร      หมู่ที่ 1  บ้านห้วยน้ำขุ่น     หมู่ที่ 2  บ้านห้วยไร่สามัคคี  ...
  19-07-2555
 • ลักษณะภูมิประเทศ
     ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีเขตติดต่อดังนี้         ทิศเหนือ  ติดประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย        ทิศใต้   ติดตำบ...
  19-07-2555
 • สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
           ตำบลแม่ฟ้าหลวงเดิมเป็นตำบลในเขตการปกครองของ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายหลังแยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเ...
  19-07-2555
 • แผนยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การขจัดความยาก   พัฒนาส่งเสริมรายได้เฉลี่ยให้มีอัตราที่สูงขึ้นและมีมาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณ...
  19-07-2555
 • สำนักงานปลัด
  งานเจ้าหน้าที่ -  งานนโยบายและแผน - ออกทำประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี - ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ...
  20-08-2555
 • กองคลัง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำ...
  20-08-2555
 • กองช่าง
  กองช่าง       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง การควบค...
  20-08-2555
 • ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  งานบริหารการศึกษา -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -  
  20-08-2555

ทั้งหมด

ข่าวกองคลัง

ทั้งหมด

งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบการเงิน 2558

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ราคากลาง

คำแนะนำสำหรับประชาชน

 • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
          การประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนดำเนินกิจการ ตามข้อบัญญัติขององค์การบริห...
  20-06-2556
 • การชำระภาษี
  คำแนะนำสำหรับประชาชน เกี่ยวกับการชำระภาษี
  19-06-2556
 • การจดทะเบียนพาณิชย์
  คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์
  19-06-2556

ทั้งหมด

งานบริหารงานบุคคล

กิจกรรม

 • ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ฟ้าหลวง

  sticker

 • เชิญสัมผัสความหนาวและบรรยากาศธรรมชาติได้ที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง

           เชิญสัมผัสความหนาวและบรรยากาศธรรมชาติได้ที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง มีบริการทั้งจุดกางเต๊นท์ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าชนเผ่า สุขา ห้องอาบน้ำ WIFI จุดจอดรถ มี รปภ. อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย และในช่วงส่งท้ายปีใหม่ยังมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ ให้ท่านได้รับชม สอบถามรายละเอียดและเส้นทางได้ที่ โทร. 053-767465,   0-5376-7467
   

   DSC03264DSC03036DSC03202DSC03220

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด

ประมวลกิจกรรม/ภาพประทับใจ

ทั้งหมด

วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ลิงค์

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage  TKC ศูนย์กลางความรู้แห่งขาติ  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ไทยตำบล ดอท คอม